Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w drodze do szkoły

Strona główna » Porady profilaktyczne » Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym » Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w drodze do szkoły

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym należy podzielić na trzy kategorie, zgodne z podziałem na rodzaje aktorów występujących w transporcie dzieci do szkoły (wyłączając kierujących pojazdami mechanicznymi)

-Pieszych

-Rowerzystów

Każdy z tej grupy posiada swe prawa ale i obowiązki.

Prawami i obowiązkami pieszych  należą:

Poruszanie się pieszych

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Istotne jest, że pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, a na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, musi ustąpić miejsca rowerowi.

Odpowiednie oznakowanie

W sierpniu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do tego momentu obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Został on rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.  Kara za to wykroczenie nie może być większa niż 100 zł. Zgodnie z prawem, pieszy może się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przypomnijmy, że kierowca w nocy jest w stanie zauważyć pieszego idącego wzdłuż drogi dopiero z odległości 20-30 m. Natomiast, jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z odległości 150 m, a nawet 300 m.

Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

Istotne jest, że piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m, natomiast odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki. Pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu W kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych, a ponadto idący po lewej stronie są powinni nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m. Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

Co jest niedozwolone? Zabrania się ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły (zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej). Zabrania się także ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności oraz prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Przechodzenie przez jezdnię i torowisko

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Takie przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że pieszy nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

Warto dodać, że w myśl projektowanych zmian w prawie, piesi mają mieć pierszeństwo zarówno na przejściu jak i przed nim. Wyjątkiem będą tramwaje. Ustawa teraz trafi do Senatu, a zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Czego nie wolno?

Zabrania się:

  1. wchodzenia na jezdnię:

– bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

– spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

  1. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  2. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  3. przebiegania przez jezdnię,
  4. chodzenia po torowisku,
  5. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
  6. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Rowerzysta to kierujący, co oznacza, że podobnie jak inni uczestnicy ruchu drogowego musi on przestrzegać przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta nie może kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu ani korzystać  podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Rowerzysta nie może jeździć bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach. Nie wolno mu także jechać obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy porusza się  po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Na rowerze można przewozić dziecko do lat 7, o ile jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną podróż albo w przyczepce rowerowej.

Wyposażenie roweru

Niezależnie od tego, na jaki model roweru się zdecydujemy, musi on być wyposażony w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku, z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, a z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Nie jest obowiązkowe używanie kasku ani kamizelek odblaskowych, ale są one przydatne ze względów bezpieczeństwa.

Na ścieżce rowerowej

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Na drodze rowerowej pieszy ma obowiązek ustąpić miejsca rowerowi, chyba że jest osobą niepełnosprawną.

Rowerzyści poruszający się po ścieżkach rowerowych mają Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Obowiązki na drodze

W przypadku braku pasa ruchu dla rowerów oraz pobocza rowerzysta powinien poruszać się po jezdni, trzymając się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się wtedy, gdy pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Rowerzysta nie może jeździć pasem BUS, gdyż jest on przeznaczony tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku

W pewnych przypadkach rowerzysta może jechać po chodniku. Może to robić tylko wtedy, gdy:

–  opiekuje się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem,

–  szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

– warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Nawet kiedy rowerzysta może jechać po chodniku, to musi on pamiętać, że jest to miejsce z założenia przeznaczone dla pieszych. Z tego powodu rowerzysta po chodniku musi jeździć powoli,  zachować szczególną ostrożność oraz ustępować miejsca pieszym.

Korzystając z przejścia dla pieszych rowerzysta ma obowiązek zejść z roweru. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.

Dziecko na rowerze

Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej.

Po ukończeniu 10 roku życia dziecko może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Dokument ten powinny posiadać osoby od 10. do 18. roku życia, a bez niego osoby w tym przedziale wiekowym nie powinny poruszać się rowerem po drogach, chyba że posiadają prawo jazdy  kat. AM, A1, B1 bądź T.


Powrót