Edukacja dla bezpieczeństwa

Agresja w szkole

Strona główna » Porady profilaktyczne » Edukacja dla bezpieczeństwa » Agresja w szkole

Cele agresji wśród dzieci i młodzieży:

 1. Agresja jako walka z elementami zabawy.
  Cel: wypróbowanie swojej siły, radość ze zwycięstwa, itp.
  2. Agresja jako obrona przed zagrożeniem.
  Cel: przezwyciężenie strachu, unikanie obrażeń, itp.
  3. Agresja jako reakcja na frustracje
  Cel: wyrównanie krzywd, odwet za przegraną, za upokorzenie.
  4. Agresja jako „wywiad”
  Cel: badanie możliwości i granic tego, co dozwolone, wyznaczanie własnego i obcego terytorium, itp.
  5. Agresja jako ukryte pragnienie miłości.
  Cel: pozyskanie uwagi, wsparcia, miłości, itp.

Obok teorii psychologicznych wyjaśniających przyczyny używania przemocy przez młodzież wskazuje się na:

 • kryzys wychowania szkolnego,
 • brak autorytetów wychowawczych,
 • osłabienie funkcji wychowawczej rodziców,
 • destrukcyjny wpływ mediów.

Dzieci, które czują się bezpieczne w swoich relacjach z rodzicami, są mniej agresywne i lepiej radzą sobie z emocjami. Gdy otacza się je miłością i zainteresowaniem, mają znacznie mniej powodów do agresji i wrogości. Uciekają się do niej wtedy, gdy się boją, gdy są osamotnione, pełne rozterek lub, gdy mają silną potrzebę akceptacji bądź zwrócenia na siebie uwagi.

 

CELE DLA NAUCZYCIELI:

 • Określić, jakie zachowania uznajemy za agresję i przemoc.
 • Określić, na jakie zachowania decydujemy się wspólnie reagować.
 • Nauczyć się nieagresywnego sposobu zwracania uwagi dzieciom oraz odwoływania się do obowiązujących norm i zasad.
 • Ustalić jednolite procedury postępowania w sytuacjach agresji i przemocy.

Na pojawienie się w szkole zachowań agresywnych mają bezpośrednio wpływ.:

 1. Czynniki związane z organizacją nauczania – ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, nadmiar bodźców, hałas, brak możliwości relaksu i odprężenia dla uczniów i nauczycieli.
 2. Niewłaściwy system norm – np. system norm niejasny, niespójny lub normy „podwójne” (inne są deklarowane, a inne rzeczywiście obowiązują), nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące.
 3. Niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, bagatelizowanie przez nauczycieli niektórych agresywnych zachowań uczniów, brak reakcji na drobne wykroczenia, brak skutecznego rozwiązywania konfliktów.
 4. Czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic – m.in. sprzeczność interesów, brak autentycznego i szczerego dialogu, niewłaściwy sposób komunikowania się nauczycieli z uczniami.

Przykłady słownego znęcania się:

 • atak na kompetencje – przykład: „Jak możesz być tak głupi?”
 • atak na wygląd fizyczny – przykład: „Czy zawsze musisz wyglądać ja niechluj?”
 • oszczercze pomówienie – przykład: „ Z Ciebie nic nie będzie”
 • nieumiejętnie radzi sobie z przeżywaniem silnych i trudnych uczuć (także wynikających z kontaktów z uczniami),
 • nieskutecznie rozładowuje napięcia podczas lekcji ( nastawienie na szybki skutek, bez uwzględnienia przyczyn i warunków)

Przyczyn występowania agresji w szkole jest wiele, dużo zależy od nas nauczycieli. Każdy nauczyciel powinien uświadomić sobie, że wzbudza agresję, gdy:

 • zbyt dużo wymaga bez uwzględnienia potencjału i możliwości uczniów;
 • nie docenia wysiłku uczniów, natomiast skupia się na negatywach;
 • nie dostrzega sytuacji, w której powinien rozładować napięcie narastające wśród uczestników zajęć;
 • w sposób nudny i schematyczny prowadzi lekcje.

Bardzo ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że mamy ogromny wpływ na zjawisko agresji i przemocy w klasie szkolnej. Aby zapobiegać zachowaniom agresywnym dzieci nauczyciel powinien:

 • Stworzyć w klasie bezpieczną atmosferę, w której uczniowie mogą się poznać.
 • Stwarzać okazję do budowania więzi między uczniami. Ważne jest, aby nauczyciel sam nie przypisywał uczniom określonych ról.
 • Uczestniczyć w ustalaniu wartości i norm obowiązujących w klasie, tzn., co jest ważne, co dla uczniów jest dobre, a co złe. Nauczyciel ma znaczący wpływ na formownie się tych zasad. Gdy na przykład będzie się śmiał z ucznia popełniającego błędy, dzieci wyciągną wniosek, że one też mogą się z nich wyśmiewać. Gdy któremuś przypnie łatkę „nieuka”, dzieci potwierdzą to wieloma zachowaniami. Jeśli dopuści w klasie do ostrej rywalizacji i zaakceptuje ją, to między uczniami będzie się toczyła walka.
 • Motywować uczniów do nauki stosując atrakcyjne metody nauczania.
 • Wyznaczać granice wzajemnych relacji (np. na zasadzie jasnej umowy, kontraktu)
 • Ustalić normy i zasady postępowania uczniów oraz konsekwencje ich łamania, stanowczo je egzekwuj.
 • Uczyć uczniów empatii, czyli wczuwania się w sytuację innych osób.
 • Demonstrować czujność, która sprawi, że uczeń czuje się narażony na zdemaskowanie złych zachowań (interwencja w odpowiedniej chwili, sprawia, że sprawca zostaje pozbawiony wzmocnienia w postaci śmiechu kolegów lub wciągnięcia w incydent innych).

Nauczyciele mogą skutecznie przeciwstawić się agresji, jeśli wiedzą jak postępować. Powinniśmy:

 • Reagować na najmniejszy przejaw agresji – nie wolno traktować zachowań agresywnych jako „normalne w tym wieku”.
 • Potwierdzać głoszone prawdy swoją osobą – należy dbać o to, by nie być postrzeganym jako osoba, która tylko mówi, ale jako osoba, która wierzy w to, co mówi i co najważniejsze pilnuje, by tak się działo.
 • Wyciągać konsekwencje – reakcja na agresję nie może być tylko pogróżką, musi za nią iść konkretne działanie.

CO MAJĄ ZROBIĆ RODZICE/NAUCZYCIELE, ABY UNIKNĄĆ AGRESJI?

 • mądrze kochać swoje dzieci
 • określić jasne i zrozumiałe relacje w domu i w szkole
 • określić granice dyscypliny
 • być konsekwentnym w egzekwowaniu wspólnie ustalonych reguł postępowania

Powrót