Programy krajowe i UE

Programy UE w dziedzinie zdrowia

Strona główna » Bank dobrych praktyk » Programy krajowe i UE » Programy UE w dziedzinie zdrowia

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w celu kształtowania europejskich inwestycji w badania, innowacje i wdrażanie technologii cyfrowych na lata 2021–2027 poprzez konsultacje społeczne online w odniesieniu do programów:

HORIZON EUROPE: Komisja przygotowuje realizację programu „Horyzont Europa”, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027) z proponowanym budżetem w wysokości 100 mld EUR, w ramach intensywnego procesu wspólnego projektowania. Proces ten pomoże ukształtować europejskie inwestycje w badania i innowacje w nadchodzących latach. W ramach tego procesu Komisja rozpoczęła konsultacje online. Więcej informacji na stronie programu.

DIGITAL EUROPE: Komisja planuje obecnie program, który przyniósłby bezpośrednie inwestycje o łącznej wartości 9,2 mld EUR (z zastrzeżeniem zgody Rady i Parlamentu Europejskiego) na wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych. Rozpoczęto otwarte konsultacje na temat orientacji pierwszych dwóch lat tego proponowanego programu Cyfrowa Europa. W latach 2021–2027 program będzie inwestował w technologie cyfrowe, które mogą przynieść korzyści dla obywateli UE. Więcej informacji na stronie programu.

Komisja Europejska oraz Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. Zdrowia zaprasza na konferencję w Brukseli w dniu 30 września 2019 r. poświęconą wynikom unijnych programów zdrowotnych oraz nowemu podejściu w przyszłych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027. Program konferencji  znajdziesz na stronie programu.
Zarejestruj się bezpłatnie!

W dniu 28 czerwca 2019r. odbył się Dzień Informacyjny Programu Zdrowia UE i Programu Horyzont 2020 z udziałem przedstawicieli DG Sante, Chafea i KPK programów Badawczych UE

Poniżej zamieszczono przedstawione prezentacje:

Materiały

Annual Work Programme 2019
2019​_05​_28​_Annual​_Work​_Programme​_2019​_in​_a​_nutshell​_NIDs.ppt 4.41MB
Participating in the Annual Work Programme 2019
2019​_05​_28​_Dirk​_MEUSEL​_-​_Participating​_in​_the​_AWP​_2019.pptx 1.02MB
AWP 2019 Procurement
5-final​_webinar​_852019​_procurement​_cl​_(2).pptx 0.21MB
Finansowanie badań medycznych w ostatnich konkursach programu Horyzontu 2020
Health​_ES​_3Program.pptx 6.31MB
Inicjatywa leków Innowacyjnych
IMI​_ADP(maj2019​_final).pptx 2.13MB
Inne środki finansowanie
Inne​_środki​_finansowanie​_programów​_w​_pjb​_Dept​_Budż​_i​_Finans​_MZ-InfoDay​_280519.pptx 0.12MB
JAHEE
JAHEE​_informacja​_o​_projekcie​_InfoDay​_28052019.pptx 1.17MB
JA Advantage Frailty
Projekt​_Advantage​_JA​_Frailty​_EKadalskaprezentacja​_aktualna.pdf 0.88MB
JA iPAAC
ipaac​_odzyskanyNIZP-PZH.pptx 4.16MB
HA- REACT
HA-REACT,​_prez​_MZ​_28​_maja​_2019​_PW-2.pptx 8.71MB

Wieloletni Wspólnotowy Program Zdrowia to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej. Służy on realizacji strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program wspiera działania promocyjne i profilaktyczne, które mają wpływ na zdrowie. Współfinansowane są projekty, które:

 • poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli UE,
 • zmniejszają nierówności w zakresie zdrowia między państwami członkowskimi.

Program jest realizowany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane:

 • priorytety,
 • działania kwalifikowalne,
 • środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania.

 

Komisja Europejska uruchomiła „portal najlepszych praktyk” w zakresie promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i zarządzania chorobami niezakaźnymi, na którym można odszukać najlepsze praktyki lub zamieścić własne.

Komisja Europejska zachęca do udziału w konsultacjach dotyczących wytycznych w sprawie dobrej praktyki klinicznej w zakresie zaawansowanych terapii produktów leczniczych: Targeted stakeholder consultation on the draft Guidelines on Good Clinical Practice for Advanced Therapy Medicinal Products.

Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

11 marca 2014 r. został przyjęty Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.Jego tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 21 marca 2014 roku.

Realizacją programu zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA).

Jak uczestniczyć

Zgodnie z Programem pracy na dany rok, ogłaszanym przez Komisję Europejską na początku roku.

Program Pracy na 2019 rok (AktZałącznikStreszczenie) przewiduje trzy sposoby:

1. Uczestnictwo w projektach

W 2019 roku proponowane są następujące projekty:

 • Rare disease registries for the European Reference Networks
 • Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health

Termin składania propozycji 10 września godz.17.00.

2. Uczestnictwo we wspólnych działaniach

 • Joint Action on implementation of validated best practices – Minister Zdrowia nominował do udziału Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks
 • Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care – Minister Zdrowia nominował do udziału Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

3. Udział w przetargach zaplanowanych w 2019 roku w momencie ogłoszenia Call for tender

Zaplanowana tematyka:

 • Studies supporting the Commission report on the application of Directive 2014/40 on tobacco products (TPD)
 • Work carried out under the framework contract to provide services to support the assessment of flavours in tobacco products
 • The EU tracking and tracing system for tobacco products – Member State training
 • Support to Member States in reducing alcohol related harm
 • Mapping Member States’ fiscal measures and pricing policies applied to food, non-alcoholic drinks and alcoholic beverages
 • Activities for tackling vaccine hesitancy
 • Options for the development of a common EU citizens vaccination card
 • Report on the feasibility of options for physical stockpiling
 • Global Summit on vaccination
 • EU Health Technology Assessment (HTA) cooperation
 • Actions in support of the implementation of Communication 233(2018) on enabling the Digital Transformation of Health and Care in the Digital Single Market
 • Accessibility of pharmaceutical care and trends in pharmaceutical spending: an analysis of pharmaceutical sales data for 2008-2018 (objective 3 and 4)
 • Scientific and technical assistance for the Expert Panel on effective ways of investing in health
 • Support to the implementation of HSPA at national level
 • Clinical Trial EU portal and database
 • Data gathering for EMA fee system and evaluation of orphan and paediatric legislation
 • Development of the future EUDAMED
 • IT audit of EUDAMED under article 34 of the Regulation (2017/745) on medical devices
 • Translations, info campaigns, publications etc. related to medical devices
 • Maintenance and required developments of the existing EUDAMED
 • European Reference Networks capacity and knowledge sharing through short term mobility and exchanges of healthcare professionals
 • Assessment of healthcare providers wishing to join established ERNs
 • Development of an integrated assessment, monitoring, evaluation and quality improvement system (AMEQIS) for the European Reference Networks
 • European Reference Networks workshops, seminars, studies
 • Patient Safety: 10 years following the Council Recommendation on Patient Safety, taking stock and moving forward
 • EU networking and support for reference laboratory functions for antimicrobial resistance

Dotychczas realizowane projekty

Wykaz wszystkich działań zrealizowanych w ramach dotychczasowych Programów zdrowia (od 2003 roku) znajduje się w nowo opracowanej bazie danych, w której dzięki zastosowaniu filtrów można łatwo znaleźć projekty z poszczególnych państw, dotyczące wybranej tematyki, a także pobrać opracowane raporty i uzyskać kontakty mailowe do realizatorów.

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:


Powrót